top of page
ค้นหา

นักวิจัยสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปี 2023 เค้านิยมวิจัยกันเรื่องอะไรเผื่อทำบ้าง จะได้ไม่หลุด trend และหาข้อมูลอ้างอิงได้ไม่ยาก

เมื่อหาคำตอบจาก Google Bard จะได้มา 10 ประเด็น ...


1. ความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) และสุขภาพจิต (mental health) ของพนักงาน องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของพนักงานมากขึ้น นักจิตวิทยา I-O กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงการศึกษาผลกระทบของความเครียดในที่ทำงาน ความสำคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และกลยุทธ์ในการจัดการสุขภาพจิตในที่ทำงานและพัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งบุคคลและองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการความเครียด ความฟื้นตัว (resilience) และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) ซึ่ง


2. ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก (Diversity, equity, and inclusion : DEI) DEI เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มสำคัญในการวิจัยด้านจิตวิทยาองค์การ นักจิตวิทยา I-O กำลังศึกษาวิธีสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยก สร้างสถานที่ทำงานที่มีความแตกต่าง เสมอภาค ครอบคลุมและส่งเสริมความหลากหลาย และความเท่าเทียมกันภายในองค์กร [inclusive workplace] ซึ่งรวมถึงการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เช่น ความลำเอียงโดยไม่รู้ตัว (unconscious bias) การเลือกปฏิบัติ (discrimination] การลดอคติในกระบวนการจ้างงานและการเลื่อนตำแหน่ง และความเป็นผู้นำยุคใหม่แบบครบวงจร [inclusive leadership]


3. เทคโนโลยี [Technology] การสื่อสารดิจิทัล และผลกระทบทางจิตวิทยาของการทำงานจากระยะไกลต่อพนักงาน นักวิจัยกำลังสำรวจว่าองค์กรสามารถจัดการทีมระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างไร กษาวิธีการใช้เทคโนโลยีให้ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนพนักงานและองค์กร ซึ่งรวมถึงการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เช่น การทำงานจากระยะไกล (remote working) ทีมเสมือนจริง (virtual team) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)


4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร [Environmental Sustainability and Corporate Social Responsibility]

มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการทำความเข้าใจปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน รวมถึงวิธีที่องค์กรต่างๆ สามารถบูรณาการความคิดริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเข้ากับวัฒนธรรมและการดำเนินงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยา I-O กำลังศึกษาวิธีส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการทำงานที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เช่น ทีมสีเขียว การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการริเริ่ม [initiative] ด้านความยั่งยืน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการทำงาน


5. ความเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership & management]

การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความเป็นผู้นำ [leadership styles] เทคนิคการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และผลกระทบของความเป็นผู้นำต่อวัฒนธรรมองค์กร [organization culture] และขวัญกำลังใจ [morale] ของพนักงาน ความเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง [transformational leadership] และผู้นำด้านจริยธรรม [ethical leadership] เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ


6. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล [Data-Driven Decision Making]

การใช้ big data และการวิเคราะห์ขั้นสูง [advanced analytics] ในด้านจิตวิทยาองค์การเป็นแนวโน้มที่เติบโตสูงมาก นักวิจัยกำลังสำรวจวิธีควบคุม [harness] ข้อมูลเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ [talent acquisition] การมีส่วนร่วมของพนักงาน [employee engagement] และประสิทธิผลขององค์กร [organizational effectiveness]


7. การฝึกอบรมและการพัฒนาสถานที่ทำงาน [Workplace Training and Development]

การวิจัยในพื้นที่นี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจจิตวิทยาของการเรียนรู้ในที่ทำงาน [psychology of learning in the workplace] และการสำรวจวิธีการที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาทักษะและการถ่ายทอดความรู้ [innovative methods for skills development and knowledge transfer]


8. วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลง [Organizational Culture and Change Management]

การทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรก่อตัวขึ้นอย่างไร ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานอย่างไร ตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเอาชนะแรงต่อต้าน [overcoming resistance] ยังคงเป็นประเด็นสำคัญของการวิจัย


9. รูปแบบเศรษฐกิจแบบ Gig และการจัดการงานทางเลือก [Gig Economy and Alternative Work Arrangements]

การวิจัยได้สำรวจประสบการณ์ทางจิตวิทยาของ Gig Worker [ผู้ที่งานระยะสั้นและยืดหยุ่น ซึ่งมักอาศัยแพลตฟอร์มหรือแอปดิจิทัลเป็นตัวกลาง] และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำงานที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม รวมถึงผลกระทบของข้อตกลงเหล่านี้ต่อพลวัตขององค์กรและตลาดแรงงาน


10. โลกาภิวัตน์และจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม [Globalization and Cross-Cultural Psychology]

เนื่องจากธุรกิจมีความเป็นสากลมากขึ้น จึงมีแนวโน้มในการศึกษาความแตกต่างข้ามวัฒนธรรมในด้านพฤติกรรมองค์กร การสื่อสาร และแนวทางการจัดการ ประเด็นสำคัญของการศึกษาได้แก่การทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพลวัตในที่ทำงานอย่างไร อ่านจบแล้ว อยากทำวิจัยหัวข้อไหนกันครับ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page