top of page
ค้นหา

9 สัญญาณเตือน 'ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ไม่ดี'ซึ่งอาจทำให้คุณ 'ไม่จบ'

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์อาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์ทางวิชาการ

และประสบการณ์ส่วนตัวของนักศึกษาในระหว่างการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลักษณะบางประการที่อาจบ่งบอกถึงที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ไม่เหมาะ .. มีดังนี้1. Lack of Availability

[ขาดความพร้อมให้คำปรึกษา]


สัญญาณ: ให้เข้าพบไม่บ่อยหรือมักยกเลิกการนัด การตอบกลับอีเมลล่าช้า และความไม่พร้อมด้านอื่นๆ โดยทั่วไป

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจประสบปัญหาในการรับคำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายในเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ความก้าวหน้าในการวิจัยล่าช้า


2. Poor Communication

[การสื่อสารที่ไม่ดี]


สัญญาณ: การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของนักศึกษาไม่เพียงพอ

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจรู้สึกสับสน ไร้ทิศทาง และอาจไม่เข้าใจความคาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษา


3. Disinterest in Student Development

[ไม่สนใจในการพัฒนานักศึกษา]


สัญญาณ: มีความสนใจอย่างจำกัดในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ขาดการกระตุ้นกำลังใจ และไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจพลาดการให้คำปรึกษาอันมีค่าและอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนในการเติบโตในฐานะนักวิจัย


4. Micromanagement

[การเจ้ากี้เจ้าการแม้รายละเอียดยิบย่อย]


สัญญาณ: ควบคุมการวิจัยของนักศึกษามากเกินไป กำหนดทุกแง่มุมของโครงการ และไม่อนุญาตให้มีอิสระ

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจรู้สึกถูกจำกัดความคิดสร้างสรรค์และอาจไม่พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จำเป็นสำหรับการวิจัยอิสระ


5. Lack of Expertise or Interest in the Field

[ขาดความเชี่ยวชาญหรือความสนใจในสาขา]


สัญญาณ: ความรู้หรือความสนใจที่จำกัดในสาขาการวิจัยเฉพาะของนักศึกษา นำไปสู่การชี้แนะที่ไม่เพียงพอ

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจพลาดข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและอาจไม่ได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้เป็นเลิศในสาขาที่ตนเลือก


6. Failure to Advocate for Students

[ความล้มเหลวในการสนับสนุนนักศึกษา]


สัญญาณ: การไร้ความสามารถหรือไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการหรือการบริหาร เช่น การดูแลเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษา การแก้ปัญหาในงานด้านธุรการ หรือการช่วยปรับให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนได้

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจรู้สึกถูกทอดทิ้งในเวลาที่ต้องการและอาจเผชิญกับความท้าทายในการทำงานให้สำเร็จตามหลักสูตร


7. Inconsistent Feedback

[ข้อเสนอแนะที่ไม่สอดคล้องกันงาน]


สัญญาณ: ให้ข้อเสนอแนะที่ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานของนักศึกษา ทำให้ยากสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าใจว่าจะปรับปรุงงานอย่างไร

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจประสบปัญหาในการตอบสนองความคาดหวังและปรับปรุงงานของตนโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ


8.Toxic Behavior

[พฤติกรรมที่เป็นพิษ]


สัญญาณ: มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพหรือไม่เหมาะสม เช่น การกลั่นแกล้ง ดูถูก หรือสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร

ผลกระทบ: นักศึกาอาจประสบกับความทุกข์ทางอารมณ์ แรงจูงใจลดลง และผลกระทบด้านลบต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตของพวกเขา


9. Failure to Support Work-Life Balance

[ความล้มเหลวในการสนับสนุนสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน]


สัญญาณ: ขาดการส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น คาดหวังให้นักศึกษาทำงานมากชั่วโมงเกินไปหรือไม่มีเวลาให้หยุดพัก

ผลกระทบ: นักศึกษาอาจเผชิญกับความเหนื่อยหน่าย ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพงานและความเป็นอยู่โดยรวมลดลงดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page