top of page

Our Services

บริการของเราแบ่งออกเป็นร 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ช่วยวิจัย/โค้ชวิจัย การให้บริการเก็บข้อมูล การให้บริการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพดังรายละเอียดด้านล่างนี้

bottom of page